Image

Про нас

Благодійна організація “Благодійний фонд “Карітас Краматорськ” є місцевою благодійною організацією, основною метою якої є здійснення гуманітарної діяльності для суспільства та окремих осіб. У своїй діяльності фонд керується Конституцією України, Законом України “Про гуманітарну діяльність та гуманітарні організації” (від 02.09.2014 “1663-VII”).

Благодійна організація “Благодійний фонд “Карітас Краматорськ” зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.02.2015 за номером 1 270 102 0000 005198. Державною податковою інспекцією у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області 31.03.2015 прийнято рішення про включення Фонду “Карітас” до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Предметом діяльності фонду “Карітас” є діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, безкоштовних послуг особам, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етичного та соціального походження, мовних або інших ознак, які потребують соціальної або іншої допомоги та захисту, сприяння духовному і моральному відродженню людини.

Надання гуманітарної допомоги “Карітас Краматорськ” сприяє покращенню соціально-економічного стану, соціальній реабілітації вразливих верств населення, безробітних, інвалідів, людей, які потребують догляду; духовному воскресінню громадян України.

Завданнями фонду “Карітас” є

 • Координація моральної та матеріальної допомоги в осередку солідарності гуманітарних, соціальних, культурних, рекреаційних ініціатив;
 • надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, вагітним жінкам, дітям-сиротам, людям похилого віку, інвалідам та іншим особам, які потребують допомоги
 • підтримка розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури
 • надання медичної та соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам, подружнім парам похилого віку, інвалідам та іншим особам, які потребують сторонньої допомоги;
 • забезпечення хворих, інвалідів та людей похилого віку ліками та необхідними предметами;
 • захист навколишнього середовища та тваринного світу;
 • надання допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, соціальних конфліктів, а також жертвам репресій і біженцям;
 • допомога службам соціального захисту населення у зниженні рівня безробіття;
 • посилення охорони та збереження культурної спадщини, історико-культурного простору, пам’яток історії та культури, місць поховань
 • популяризація гуманітарної діяльності та імені Карітасу в Україні;
 • ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших гуманітарних організацій Карітасу, сприяння їх створенню.

Станом на 01.10.2017 структура БО “БФ “Карітас Краматорськ” складається з 41 штатного працівника та 93 осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами. Структура управління складається з директора, заступника директора, правління та виконавчої ради. Діяльність організації забезпечується грошовими та матеріальними коштами за рахунок пожертвувань членів Фонду та гуманітарної допомоги від приватних осіб та організацій, інших держав; надходжень від благодійних акцій та заходів, лотерей, аукціонів, доходів від підприємств, створених Фондом “Карітас Краматорськ”, а також депозитів.

About Karitas Kramatorsk

Charity organization “Charity fund “Karitas Kramatorsk” is local charity organization mainly aiming at conducting humanitarian activities for society and individuals. Activity of the fund is ruled by The Constitution of Ukraine, Law of Ukraine about humanitarian activity and humanitarian organizations” (from 02.09.2014 “1663-VII”).

Charity organization “Charity fund “Karitas Kramatorsk” has been registered in unified state register of corporate bodies, individuals-enterprisers and social formations 16.02.2015 number 1 270 102 0000 005198. State taxation inspection in c. Kramatorsk SA DFS in Donetsk Oblast 31.03.2015 approved decision to include Karitas Fund into the register of non-profit establishments and organizations.

The matter of Karitas Fund activity is an activity directed to providing material and financial aid and free services despite of their race, skin color, political, religious and other affiliations, gender, ethic and social origin, language or other features, requiring social or other aid and protection, making for spiritual and moral people’s resurrection.

Providing humanitarian aid “Karitas Kramatorsk” makes for improvement of socio-economic condition, social rehabilitation of vulnerable people, unemployed people, disabled people, needing care; spiritual resurrection of citizens of Ukraine.

Tasks of Karitas Fund are:

Сoordination of moral and material aid in the cell of solidarity of humanitarian, social, cultural, recreational initiatives; 
providing aid to socially vulnerable branches of population, large families, pregnant women, orphans, elderly people, disabled people and other people needing help;
 • healthcare development support, social protection, education, science, culture;
 • providing medical and social-domestic aid to single citizens, unable to work, elderly married couples, disabled people and other people needing help;
 • making for provision of sick people, disabled and elderly people with medications and necessary items;
 • protection of environment and fauna;
 • providing aid to people having suffered from natural disaster, ecologic, technogenic and other catastrophes, from social conflicts, an also to victims of repressions and refugees;
 • helping social protection services for reducing unemployment;
 • enhancing protection and securing cultural heritage, historic-cultural space, historical and cultural monuments and graves;
 • popularization of humanitarian activity and name of Karitas in Ukraine;
 • ideological, organizational and material support of other humanitarian organizations Karitas, helping creating them.

As of 01.10.2017 structure of CO “CF “Karitas Kramatorsk” comprises 41 staff members and 93 people working on civil-law agreement. Management structure consists of Director, Deputy Director, Management board and Executive Council. Organization’s activity is provided by money and goods by donations from Fund Members and humanitarian aid from individuals and organizations, other states; inputs from charity campaigns and events, lotteries, auctions, incomes from enterprises created by Karitas Fund and deposits.