Image

Про Карітас Краматорськ

To read in English Scroll to the bottom

      Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» – це локальна благодійна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб. У своїй діяльності фонд керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (від 02.09.2014 «1663-VII).

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Краматорськ» була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 16.02.2015 року під номером 1 270 102 0000 005198. Державна податкова інспекція у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області 31.03.2015 р. ухвалила рішення про включення Фонду до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної та фінансової допомоги, а також безоплатних послуг особам, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, які потребують соціальної та іншої допомоги й захисту, що сприяє духовному та моральному відродженню людей.

Здійснюючи благодійну допомогу, «Карітас Краматорськ» сприяє в поліпшенні соціально-економічного становища, соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, людей з інвалідністю та інших осіб, які потребують піклування; духовному відродженню громадян України.

Завданнями Фонду є:

 I. координація моральної та матеріальної допомоги в ділянці солідарності гуманітарних, соціальних, культурних, оздоровчих ініціатив;

II. надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім’ям, вагітним жінкам, дітям-сиротам, особам похилого віку, інвалідам і всім знедоленим, які      мають потребу в цій допомозі;

III. підтримка розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки, культури;

IV. надання медичної і соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам, подружнім парам похилого віку, інвалідам та іншим громадянам, які в силу різних причин потребують сторонньої допомоги;

V. сприяння забезпеченню хворих, інвалідів і одиноких людей похилого віку медикаментами і товарами першої необхідності;

VI. захист і охорона навколишнього природного середовища і тваринного світу;

VII. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, а також      жертвам репресій, біженцям;

VIII. сприяння державним службам соціального захисту населення щодо пом’якшення наслідків безробіття;

IX. сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

X. популяризація благодійної діяльності та імені Карітасу на Україні;

XI. ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій Карітас, надання допомоги у їх створенні.

Станом на 01.10.2017 р. структура БО «БФ «Карітас Краматорськ» включає 41 штатного працівника та 93, що працюють за цивільно-правовою угодою.

Структура керівних органів організації складається з Директора, заступника Директора, Правління та Наглядової Ради.

Джерелами фінансування організації є внески Учасників Фонду, благодійні внески (пожертвування), а також гуманітарна допомога надана фізичними та юридичними особами України, інших держав в грошовій та натуральній формі; надходження від проведених благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань фізичних та юридичних осіб; надходження від створених Фондом підприємств та організацій, депозитних вкладів та цінних паперів.

About Karitas Kramatorsk

Charity organization “Charity fund “Caritas Kramatorsk” is local charity organization mainly aiming at conducting humanitarian activities for society and individuals. Activity of the fund is ruled by The Constitution of Ukraine, Law of Ukraine about humanitarian activity and humanitarian organizations” (from 02.09.2014 “1663-VII”).

Charity organization “Charity fund “Caritas Kramatorsk” has been registered in unified state register of corporate bodies, individuals-enterprisers and social formations 16.02.2015 number 1 270 102 0000 005198. State taxation inspection in c. Kramatorsk SA DFS in Donetsk Oblast 31.03.2015 approved decision to include Karitas Fund into the register of non-profit establishments and organizations.

The matter of Karitas Fund activity is an activity directed to providing material and financial aid and free services despite of their race, skin color, political, religious and other affiliations, gender, ethic and social origin, language or other features, requiring social or other aid  and protection, making for spiritual and moral people’s resurrection.

Providing humanitarian aid “Caritas Kramatorsk” makes for improvement  of socio-economic condition, social rehabilitation of vulnerable people, unemployed people, disabled people, needing care; spiritual resurrection of citizens of Ukraine.

Tasks of Caritas Fund are:

 1. coordination of moral and material aid in the cell of solidarity of humanitarian, social, cultural, recreational initiatives; 
 2. providing aid to socially vulnerable branches of population, large families, pregnant women, orphans, elderly people, disabled people and other people needing help;
 3. healthcare development support, social protection, education, science, culture;
 4. providing medical and social-domestic aid to single citizens, unable to work, elderly married couples, disabled people and other people needing help; 
 5. making for provision of sick people, disabled and elderly people with medications and necessary items; 
 6. protection of environment and fauna;
 7. providing aid to people having suffered from natural disaster, ecologic, technogenic and other catastrophes, from social conflicts, an also to victims of repressions and refugees; 
 8. helping social protection services for reducing unemployment; 
 9. enhancing protection and securing cultural heritage, historic-cultural space, historical and cultural monuments and graves; 
 10. popularization of humanitarian activity and name of Caritas in Ukraine;
 11. ideological, organizational and material support of other humanitarian organizations Caritas, helping creating them.

       As of 01.10.2017 structure of CO “CF “Caritas Kramatorsk” comprises 41 staff members and 93 people working on civil-law agreement. Management structure consists of Director, Deputy Director, Management board and Executive Council. Organization’s activity is provided by money and goods by donations from Fund Members and humanitarian aid from individuals and organizations, other states; inputs from charity campaigns and events, lotteries, auctions, incomes from enterprises created by Karitas Fund and deposits.

uk Ukrainian
X
%d блогерам подобається це: